Přejít k obsahu

 

Studijní obor: Průmyslové inženýrství a management


Studijní obor poskytuje vzdělání budoucím pracovníkům v průmyslových podnicích. Absolventi budou mít základní znalosti strojního inženýra a hlubší znalosti v problematice managementu, výroby a aplikace informačních a komunikačních technologií v průmyslových podnicích. Průmyslový inženýr má rozvinuté systémové myšlení se znalostmi a dovednostmi aplikace teorie systémů na průmyslový podnik a jeho okolí. Je schopen analyzovat průmyslový podnik, nacházet prvky a vazby v podniku a vazby podniku na jeho okolí navrhovat změny vedoucí ke zlepšení funkčnosti podniku jako celku. Je také schopen navrhovat nové průmyslové podniky. Průmyslový inženýr má znalosti a dovednosti nutné k zabezpečení a řízení úspěšného průběhu procesu tvorby nových hodnot. Uplatní se při ekonomických, plánovacích, informačních, řídících a personálních činnostech v podnicích různé velikosti. Absolventi se mnou svými znalostmi uplatnit i mimo oblast průmyslu.

 

 

Certifikátové studium

 

Student má možnost si rozšířit studium svého základního oboru zapsáním dalších výběrových  předmětů . Po složení zkoušek z těchto předmětů a závěrečné zkoušce obdrží certifikát jako přílohu k diplomu. Získání certifikátu je dalším z nabízených prostředků k získání vynikajícího postavení absolventů fakulty na trhu práce.

Studijní zaměření certifikátového studia na Fakultě strojní jsou celkem tři, které naleznete na www stránkách fakulty. Zaměření certifikátového programu na katedře průmyslového inženýrství a managementu je na oblast řízení podnikových procesů:

 

  • Metody a nástroje optimalizace podnikových procesů

 

Student v průběhu certifikovaného studia získá teoretické znalosti z finančních, znalostních, informačních a materiálových podnikových procesů. Hlavní důraz v tomto studiu je kladen na moderní způsoby procesního modelování a následné optimalizaci těchto procesů. Student v závěru studia vypracovává a obhajuje závěrečný projekt z modelování a optimalizace podnikových procesů.

Patička