Přejít k obsahu

logo_Smart Factory Hub

1. Název veřejné výzvy

Veřejná výzva s názvem „Smart výroba“ k implementaci chytrých a inovativních řešení v rámci projektu SMART FACTORY HUB realizovaného v rámci nadnárodního programu Interreg Danube.

2. Účel a cíle veřejné výzvy

Účelem veřejné výzvy je zavést inteligentní a inovativní řešení do výrobních procesů pomocí meziregionálního voucherového schématu, který podporuje meziregionální přenos chytrých řešení (tj. chytré výroby) do domácích produkčně orientovaných mikro, malých a středních podniků (MSP).

Cílem výzvy je zlepšit efektivitu mikro, malých a středních podniků zaměřených na výrobu prostřednictvím zavedení chytrých a inovativních technických řešení do výrobních procesů, které v rámci demonstračních projektů ukazují zlepšení v oblastech (1) efektivnost nákladů, (2) zajištění kvality a (3) snížení rizik a následně podporují přechod na Průmysl 4.0.

3. Předmět veřejné výzvy

Předmětem veřejné výzvy je pokrytí nákladů na demonstrační projekt realizovaný výrobně orientovaným MSP registrovaným v České republice a poskytovatelem řešení - subjektem ze zahraničí.

Předmětem demonstračního projektu jsou chytrá a inovativní řešení, která spadají do alespoň jedné z následujících oblastí:

 • Řešení pro zvýšení efektivity výrobních procesů
 • Řešení efektivních systémů řízení lidských zdrojů
 • Chytrá dodavatelská síť
 • Výrobní systémy nové generace
 • Cloudová úložiště a zpracování dat v cloudech
 • Datová analýza
 • Kybernetická bezpečnost
 • Inteligentní senzory
 • Kyber-fyzické systémy
 • Inteligentní údržba
 • Mobilní pracovní síla
 • Autonomní vozidla
 • Inteligentní produkty
 • Aditivní výroba
 • Robotika
 • Pokročilé materiály
 • Responsivní výroba
 • Fyzická a kognitivní asistence

Předložený demonstrační projekt musí mít za následek: (1) zefektivnění nákladů, (2) zajištění kvality nebo (3) snížení rizik, a následně podporovat přechod na Průmysl 4.0.

4. Podmínky způsobilosti

1.  Žádost musí být podána konsorciem, ve kterém jeden partner jedná jako "žadatel" a druhý partner jako "poskytovatel řešení".

2.  Žadatelem smí být pouze výrobně orientovaný mikro, malý nebo střední podnik organizovaný jako právnická nebo fyzická osoba, která se zabývá hospodářskou činností v České republice a je organizována jako společnost nebo společnost s jediným vlastníkem s obchodní adresou v České republice.

3.  Poskytovatel řešení může být pouze subjekt se sídlem v Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, Slovinsku, Německu, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku, Srbsku nebo v oblasti mezinárodního projektu Dunaj.

4.  Mezi žadatelem a poskytovatelem řešení se nejedná o spojené osoby a nejsou ve vztahu ovládající a ovládané osoby ve smyslu příslušných právních předpisů (zejm. zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o dani z příjmu), statutární orgán či člen statutárního orgánu či společník žadatele není zároveň statutárním orgánem či členem statutárního orgánu či společníkem poskytovatele řešení.

5.  Žadatel může požádat o dotaci z veřejné výzvy pouze jednou žádostí. Pokud bude dodáno více žádostí téhož žadatele, je platná pouze žádost doručená jako první, zatímco ostatní žádosti budou vyřazeny.

6.  Žadatel nesmí mít nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli finanční podpory.

7.  Žadatel na realizaci služeb uvedených v žádosti o finanční podporu ani na jejich části nečerpal ani nečerpá podporu de minimis ani jinou veřejnou podporu.

8.  Žadatel nepodal návrh na povolení vyrovnání, ani vůči němu nebyl podán návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek jeho majetku.

9.  Na žadatele nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem.

10. Žadatel není podnikem v obtížích (definováno podle článku 2 odstavce 18 Nařízení 651/2014) dle Nařízení 651/2014.

11. Žadatel není v úpadku či v likvidaci a jeho úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v insolvenčním řízení.

12. Žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Tento předpoklad musí splňovat i statutární orgán a každý člen statutárního orgánu žadatele o finanční podporu.

13.   Žadatel není činný v některém z následujících odvětví:

 • zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura
 • uhelný průmysl
 • ocelářský průmysl
 • průmysl syntetických vláken
 • stavba lodí
 • výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU (zemědělské produkty).

5. Podmínky pro realizaci demonstračního projektu

Demonstrační projekt musí být v souladu s účelem a předmětem veřejné výzvy.

Cílem demonstračního projektu je vyřešit konkrétní problém ve výrobně orientované společnosti s dopadem na: (1) efektivnost nákladů, (2) zajištění kvality a (3) snížení rizik a následně podpořit přechod k Průmyslu 4.0.

Potřebné kroky pro realizaci demonstračního projektu:

1. Partneři vymezí problém, který by chtěli řešit v projektu / výrobě.

2. Partneři předloží návrh řešení s dopadem na: (1) efektivnost nákladů, (2) zajištění kvality, (3) snížení řízení.

3. Partneři realizují demonstrační projekt.

4. Partneři zpracují implementační zprávu podle přílohy 2 této veřejné výzvy a zanalyzují pozitivní účinky demonstračního projektu.

5. Žadatel bezúplatně poskytne vypracovanou implementační zprávu poskytovateli finanční podpory za účelem její publikace a dále pro účely řešení projektu Smart Factory Hub a případné kontroly projektu Smart Factory Hub ze strany příslušných orgánů. Bude-li mít implementační zpráva povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, poskytne žadatel poskytovateli finanční podpory bezplatně nevýhradní licenci k užití díla ke všem způsobům užití díla, v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i v nehmotné podobě, zejména pak elektronicky. Licence bude poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. Žadatel dále udělí poskytovateli finanční podpory souhlas k úpravám, zpracování díla včetně jeho překladu, spojování s jiným dílem, jakož i užití takto zpracovaného díla, zařazení díla do díla souborného a užití tohoto souborného díla.

6. Platba za poskytování služeb

Způsobilost pro platbu služeb žadatelem je prokázána předložením zprávy, která musí být předložena nejpozději do 31. 3. 2019. Finanční podpora bude žadateli vyplacena na základě žádosti o proplacení finanční podpory. Žádost o proplacení podpory předloží příjemce poskytovateli dotace nejpozději do 31. 3. 2019. Přílohou žádosti o proplacení finanční podpory musí být: kopie faktury vystavené poskytovatelem řešení.

Finanční podpora bude žadateli vyplacena ve výši skutečně účelně vynaložených nákladů za realizaci demonstračního projektu, nejvýše však ve výši 5 000 EUR s DPH.

7. Lhůta pro podání žádosti

Termín pro podání přihlášky je do 18. 1. 2019 do 15.00 hodin.

Žádost musí být zaslána elektronicky na předdefinovaných formulářích v této veřejné výzvě na adresu: buresm@kpv.zcu.cz .

8. Postup při přihlašování

Konsorcium dvou partnerů vyplní tyto formuláře:

Formulář 1: Formulář žádosti

Formulář 2: Prohlášení žadatele

Formulář 3: Informace o demonstračním projektu

Formulář 4: Informace o poskytovateli řešení

Přílohy: Fotografie a další podpůrný materiál

Předkládané formuláře musí být vyplněny v anglickém jazyce. Přílohy jsou povoleny. Naskenované verze všech podepsaných formulářů musí být odeslány na e-mailovou adresu: buresm@kpv.zcu.cz .

9. Realizační termíny

Níže jsou uvedeny klíčové mezní termíny v provádění veřejné výzvy:

 • Lhůta pro podání žádosti: 18. 1. 2019
 • Lhůta pro vydání rozhodnutí o výběru a uzavírání smluv: 1. 2. 2019
 • Zahájení demonstračního projektu: 1. 2. 2019
 • Ukončení demonstračního projektu a termín pro předložení zprávy: 31. 3. 2019
 • Platba za poskytování služeb: 1. 5. 2019

Kontaktní osobou v souvislosti s veřejnou volbou je Marek Bureš. Všechny dotazy lze zaslat na následující e-mailovou adresu: buresm@kpv.zcu.cz .

Plný text veřejné výzvy je uveden zde. Příloha 1 obsahuje vzorovou smlouvu, kterou bude uzavírat poskytovatel dotace s žadatelem. Příloha 2 obsahuje šablonu závěrečné zprávy o demonstračním projektu.

Patička