Přejít k obsahu

logo_Smart Factory Hub

Mezinárodní projekt Smart Factory HUB
 

Projekt Smart Factory HUB (SFH) je jedním z mezinárodních projektů realizovaných Katedrou průmyslového inženýrství a managementu. Projekt je řešen v rámci programu Interreg Danube. Projektové konsorcium je složeno z 10 partnerských organizací různého typu (soukromý sektor, státní instituce, univerzity a výzkumné organizace).

·         Vedoucí projektu – SI - Pomurje Technology Park Ltd.

·         PP1 – RO - Technical University of Cluj - Napoca

·         PP2 – CR - Croatian Agency for SMEs

·         PP3 – DE - University of Stuttgart

·         PP4 – AT - PROFACTOR GMBH

·         PP5 – CZ - University of West Bohemia

·         PP6 – SL - Slovak Chamber Of Commerce and Industry

·         PP7 – HU - Pannon Business Network Association

·         PP8 – BG - Foundation Cluster Information and Communication Technologies

·         PP9 – SRB - Chamber of Commerce and Industry of Serbia

 

Hlavním cílem projektu je propagace konceptu Průmyslu 4.0 a technologií pro tzv. chytrou výrobu a to zejména v malých středních podnicích (MSP), které nemají o této problematice dostatečné znalosti, jsou limitovány finanční náročností jednotlivých technologií nebo je trápí další problémy. Tematické oblasti, na které se projekt zaměřuje, jsou celkem 3: použití nových technologií, efektivní využívání výrobních procesů a uplatňování účinného systému řízení lidských zdrojů. V závěrečných fázích projektu budou realizovány tzv. pilotní studie, kdy dojde k mezinárodnímu transferu know-how a technologií mezi poskytovateli technických řešení a MSP. Tato klíčová myšlenka celého projektu je znázorněna na následujícím schématu.

SFH koncept

Na počátku projektu byla provedena rozsáhlá analýza podnikatelského prostředí, která se skládala z identifikování národních strategií a konceptů pro chytrou výrobu, grantových schémat pro MSP, či klíčových aktérů z oblasti R&D. Bylo také realizováno dotazníkové šetření, za účelem zmapování současného stavu a připravenosti podniků ve všech partnerských zemích. Výsledky celého průzkumu jsou k dispozici na oficiálních stránkách projektu nebo na facebooku. Jedním ze zajímavých výstupů je míra zavedení systémů a technologií chytré výroby v podnicích v současné době, která je patrná z následujícího grafu. V celé podunajské oblasti v průměru 38% dotázaných podniků (N=278) odpovědělo, že v současné době využívají nějaká řešení pro chytrou výrobu. Je ještě zajímavější vidět, že existuje rozdíl v porovnávání jednotlivých zemí, což ukazuje, že malé a střední podniky ze západní části podunajské oblasti již využívají inteligentní výrobní systémy a řešení častěji než malé a střední podniky z východní části.

graf1

Dalším zajímavým zjištěním při dotazování bylo zmapování problémů, kterým musí podniky při zavádění chytrých technologií čelit. Výsledky ukazují, že největší výzvou pro implementaci inteligentních výrobních technologií a řešení jsou náklady / investice související s implementací (52%) a nedostatek informací / znalostí (47%). Právě tyto výsledky jen podporují důležitost projektu, který cílí právě na vytvoření rámce pro zajištění finanční podpory, přenosu informací, dobrých praxí a konkrétních řešení směrem k MSP.

graf2

Důležitým výstupem projektu je také tzv. Smart Factory Cooperation Platforma. Tato webová platforma má za úkol sdružovat podniky, které mají zájem se v oblasti chytré výroby a průmyslu 4.0 rozvíjet a zdokonalovat. Podniky zde budou moci najít projektové partnery, dodavatele konkrétních technologických řešení nebo se informovat o aktuálních grantových a dotačních programech. Platforma bude také v závěrečných fázích projektu využita pro tvoření nových partnerských aliancí a realizaci tzv. pilotních studií, kdy dojde k mezinárodnímu transferu know-how a technologií mezi poskytovateli technických řešení a MSP.

logo_SFCP

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské Unie (ERDF, IPA)

Patička